Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

मंत्री

Sr. No. मंत्री महोदय यांची नावे कार्यालयीन पत्ता दूरध्वनी क्रमांक ई-मेल
1.

श्री सुनील छत्रपाल केदार,

महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री,

पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, खेळ व युवा कल्याण

पाटणसावंगी, ताह. सावनेर, जि.नागपूर- 11 .११13

,

०२२-२२०४२३१४, २२०४२३१५
2.

श्री. दत्तात्रय विठोबा भरणे

महाराष्ट्र कॅबिनेट राज्यमंत्री,

सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळता), मृदा व जलसंधारण, वन, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यपालिका, सामान्य प्रशासन

इंदापूर जिल्हा पुणे

०२२- २२८७२४१५