Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

संचालक मंडळ

अ.क्रं. नाव पद दूरध्वनी क्रंमांक
१. श्री. सचिन्द्र प्रताप सिंह (भा.प्र.से.), आयुक्त पशूसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य संचालक ०२०-२५६९०४८४
०२०-२५६९०४६०
२. श्री. माणिक गुट्टे, सहसचिव पशुसंवर्धन (पदुम), मंत्रालय, मुंबई संचालक ०२२-२२०२६१६९
३. डॉ. शशांक कांबळे, व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे संचालक ०२०-२५६५७११२

मुख्यालयातील अधिकारी

अ.क्रं. नाव पद दूरध्वनी क्रंमांक ईमेल
१. डॉ. शशांक कांबळे व्यवस्थापकीय संचालक ०२०-२५६५७११२ mdsagpune@gmail.com
२. डॉ व्ही टी साळवे महाव्यवस्थापक ०२०-२५६५७११२ mdsagpune@gmail.com
३. डॉ. सचिन टेकाडे सहाय्यक संचालक ०२०-२५६५७११२ mdsagpune@gmail.com
४. श्री. देवराम झांजरे वित्तीय सल्लागार व प्रमुख लेखाअधिकारी ०२०-२५६५७११२ mdsagpune@gmail.com
५. श्री. रमेश कदम प्रशासकीय अधिकारी ०२०-२५६५७११२ mdsagpune@gmail.com

प्रक्षेत्र व्यवस्थापक यांची माहिती

अ.क्रं. प्रक्षेत्राचे नाव प्रक्षेत्र व्यवस्थापक यांचे नाव दूरध्वनी क्रंमांक मोबाईल क्रंमांक इ-मेल
१. पडेगांव, जि. औरंगाबाद डॉ व्ही टी साळवे ०२४०-२३७०४४९ ८८३०३२०३९९ sgf.padegaon@gmail.com
२. बिलाखेड, जि. जळगांव श्री. सुरेश डुकरे ०२५८९-२२२४५७ ९५२७५८९९२८ sgf.bilakhed@gmail.com
३. रांजणी, जि. सांगली श्री. शहाजी पाटील ०२३४१-२४४२२२ ९७६४६३४३१९ sgf.ranjani@gmail.com
४. महुद, जि. सोलापूर डॉ.पोपट कारंडे ०२१८७-२०२३०० ९५४५४६७५८९ sgf.mahud@gmail.com
५. दहिवडी, जि. सातारा श्री. पांडुरंग येडगे ०२१६५-२०४४८० ९४०४२९६५०८ sgf.dahiwadi@gmail.com
६. पोहरा, जि. अमरावती श्री. रविंद्र कुलकर्णी ०७२१-२०२०५२३ ९८९००३१७५६ sgf.pohara@gmail.com
७. बोंद्री, जि. नागपुर - श्री. राऊत - ८८०६४६०८०४ sgf.bondri@gmail.com
८. अंबाजोगाई, जि. बीड श्री. कल्याण लाखे ०२४४६-२४७२३९ ९७६३७४९७८३ sgf.ambajoagai@gmail.com
९. मुखेड, जि. नांदेड डॉ. विक्रम साळवे ०२४६१-२०२०२२ ९४०५४९४७७० salve.vikram@rediffmail.com
१०. तीर्थ, जि. उस्मानाबाद डॉ. विक्रम साळवे ०२४७१-२५९०६६ ९४०५४९४७७० sgf.tirth@gmail.com