Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

संपर्क

मुख्य कार्यालय

पत्ता मेंढी फार्म, गोखलेनगर, पुणे-४११०१६
दूरध्वनी क्रं. ०२०/२५६५७११२
ई-मेल mdsagpune@gmail.com

विविध प्रक्षेत्रे व त्यांचा पत्ता

अ.क्र नाव पत्ता ई-मेल फोन नंबर
१. रांजणी रांजणी, ता. कवठेमहांकाळ जि. सांगली sgf.ranjani@gmail.com ०२३४१/२४४२२२
२. महुद महुद, ता. सांगोला, जि. सोलापूर sgf.mahud@gmail.com ९५४५४६७५८९
३. तीर्थ तीर्थ, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद sgf.tirth@gmail.com ०२४७१/२५९०६६
४. दहीवडी दहीवडी, ता. माण, जि. सातारा sgf.dahiwadi@gmail.com ९४०४२९६५०८
५. बिलाखेड बिलाखेड, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव sgf.bilakhed@gmail.com ०२५८९/२२२४५७
६. पडेगाव पडेगाव, ता. औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद sgf.padegaon@gmail.com ०२४०/२३७०४४९
७. मुखेड मुखेड, ता. मुखेड, जि. नांदेड sgf.mukhed@gmail.com ९४०५४९४७७०
८. अंबाजोगाई अंबाजोगाई, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड sgf.ambajogai@gmail.com ०२४४/२४७३३९
९. पोहरा पोहरा, ता. अमरावती, जि. अमरावती sgf.pohara@gmail.com ९८९००३१७५६
१०. बोंद्री बोंद्री ता. रामटेक, जि. नागपुर sgf.bondri@gmail.com ८७८८६३५१७१