Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

विकासात्मक कार्यक्रम

लोकर विणकाम प्रशिक्षण

लोकर विणकाम हा राज्यातील पारंपरिक उद्योग आहे, सदर उद्योगा मधून अधिक उत्पन्न मिळविण्याच्या दृष्टीने महामंडळामार्फत लोकर विणकाम प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.