Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना

Raje Yashwant Holkar

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजने अंतर्गत अर्ज मागविणे व लाभधारक निवड बाबत सुधारित वेळापत्रक

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजने अंतर्गत दिनांक २८/०८/२०१९ ते दिनांक ०४/०९/२०१९ या कालावधीमध्ये ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते, परंतु अर्ज करण्याच्या कालावधी मध्ये दिनांक ०७/०९/२०१९ पर्यन्त मुदतवाढ दिल्यामुळे खालील प्रमाणे सुधारित वेळापत्रक निश्चित करण्यात आलेले आहे.

"सुधारित वेळापत्रक लवकरच येत आहे