Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

Office beares

Sr. No. Name Office Address Phone No. Email Id
1.

Dr. Mahesh Bapurao Bansode,

Managing Director

Punyashlok Ahilyadevi Sheli Va Mendhi Vikas Mahamandal Ltd. Pune-16

Mendhi Farm,

Gokhalenagar,

Pune, Maharashtra 411016, India

020- 25657112 mdsagpune@gmail.com