Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat
chairman
Hon. Shri Balasaheb Dodtale
Chairman
Chairman Video Message
home
MD
Dr. Mahesh Bansode
Managing Director
Mahamesh Android App Google Play Store वर उपलब्ध आहे. लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mahameshyojana
Support:     : mdsagpune@gmail.com      : 020-25657112      :- 8806550032 / 7972778381 / 9923111567 / 7447852088

सन २०१९-२० मध्ये राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजने अंतर्गत प्राथमिक लाभधारक प्राथमिक निवड, कागदपत्रे मागविणे तसेच त्यांची विविधस्तरावरून छाननी प्रक्रिया राबविणेबाबतचे सुधारित वेळापत्रक निश्चित करण्यात आलेले आहे.

Our farms
Tenders
News